Skjærtorsdag: Så det finnes mat i mitt hus

Vi tror ikke bare på en frelser som døde på et kors for 2000 år siden. Vi tror på Jesus som lever og virker i dag!

Malaki 3:10 er et kjent vers for mange kristne. Verset har ofte blitt brukt i forbindelse med kollektprekener.

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, *så det finnes mat i mitt hus*. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!»

Når dette verset blir lest fokuseres det vanligvis enten på hva man skal gjøre (gi tienden) eller «what’s in it for me» (velsignelser).

Men man glemmer ofte det viktigste. Hvorfor? Hvorfor skulle jødene bringe tienden til forrådskammeret?

Den fremkommer helt klart av del 2:
«så det finnes mat i mitt hus.»

Hensikten var altså å sørge for at det fantes mat i Guds hus.

PRESTEN MELKISEDEK SERVERTE ABRAHAM VIN OG BRØD

Malaki 3:10 var det siste verset i det gamle testamentet der tienden nevnes.

Det første stedet tienden nevnes er 1. Mosebok 14:18-20:

«Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud.  Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abram av Den Høyeste Gud, han som eier himmel og jord.  Og lovet være Den Høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd! Og Abram ga ham tiende av alt.»

Abraham ga tiende til Melkisedek, som var prest for Den Høyeste Gud. Melkisedek på sin side lovpriste Gud, velsignet Abraham og serverte ham vin og brød.

VIN + BRØD = NATTVERD

Vin og brød? Hva slags måltid er det? Det er ingrediensene til nattverden! Måltidet Jesus innstiftet på skjærtorsdagen.

Det kan lese vi om i Lukas 22:19-22:

«Og han tok et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: Dette er mitt legeme, som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg!  Likeså tok han begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere.»

GJENNOM NATTVERDEN FORKYNNER VI JESU DØD OG OPPSTANDELSE

Men hva er det egentlig vi gjør når vi tar nattverd til minne om Jesus?

Paulus forklarer det i 1. Kor 11:26

«For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.»

Når vi tar nattverd, forkynner vi Jesu død og oppstandelse. Vi forkynner frelse og helbredelse.

Når Jesu død og oppstandelse blir forkynt, da er det mat i huset!

Som det fremkom av bibelverset jeg startet med (Malaki 3:10), er Gud opptatt av at det finnes mat i huset.

Derfor er det viktig at det finnes mat i huset når vi samles, enten det er til lifegruppe i hjemmene eller gudstjeneste i kirken.

Og det er ikke først og fremst brød til nattverden det handler om. Men at Guds Ord om Jesu død og oppstandelse blir forkynt.

Som det fremkommer av Matteus 4,4 er Guds Ord mat for ånd:

«Men han svarte og sa: Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ‘’ord som går ut av Guds munn.»

NÅR DET FINNES MAT I HUSET, VIL VI SE AT GUD ALLEREDE HAR ÅPNET HIMMELENS LUKER OG ØST UT VELSIGNELSER I RIKELIG MÅL!

Kaffe og kake er godt. Det er bra med god lyd under lovsangen. Fint design og interiør er nice. Det er viktig å ha et godt og inkluderende miljø i kirken.

Men kirken er mer enn en kafé. Den er mer enn en klubb eller frivillighetssentral. Det er den levende Guds forsamling.

Det er forrådshuset, lageret, som skal være er fylt opp med mat for vår ånd.

Her skal vi servere vin og brød ved å forkynne Guds Ord, proklamere Jesu død og oppstandelse.

Vinen er et symbol på Jesu blod og frelsen i den nye pakt. Det symboliserer at Jesus har tatt på seg hele synderegningen. At Gud gjennom Jesus har forsonet hele verden med seg. At alle Guds løfter har fått sitt JA og AMEN gjennom Jesus Kristus!

Brødet er et symbol på Jesu legeme, som tok på seg alle våre sykdommer på korset. Det minner oss om det som står i Jesaja 53:5: «ved hans sår har vi fått helbredelse!»

Når vi frimodig forkynner dette, da er det mat i huset!

Og når det er mat i huset vil vi forstå at Gud allerede har gjort det han lovet i siste del av Malaki 3,10 nemlig «å åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål! »

Gud være takk for at Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i Kristus Jesus

VI VIL IKKE BARE MINNES HVA JESUS HAR GJORT, MEN HVEM HAN ER!

Men la oss ikke bare minnes hvem Jesus var, og hva Han har gjort for oss.
La oss også minne hverandre på hvem Jesus er.

Vi tror nemlig ikke bare på en frelser som døde på et kors for 2000 år siden. Vi tror på Jesus som lever og virker i dag.

Vi er ikke adskilt fra Jesus. Han er ikke ute i verdensrommet 2000 kilometer unna. Han er heller ikke 2000 år unna.

Han er her midt i blant oss. Nå! Helt uten vegger.

I Johannes Åpenbaring 3:20 sier Jesus:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.»

Bon appétit!

Del siden videre via .